Visitation

Det er Døgnvagten og de lokale enheder i Borgercenter Børn og Unge, der visiterer til centret.

Det er Borgercenter Børn og Unge (BBU), der modtager underretninger på børn, hvor der er mistanke om mistrivsel. Herefter behandles sagen og det undersøges, hvorvidt bekymringen for barnet er berettiget eller ikke. 

Viser det sig, at barnet har behov for hjælp og støtte, indleder BBU et samarbejde med en given institution eller tilbud og der træffes aftale mellem BBU, borger og institution om den videre proces.

Hvorvidt en borger bliver visiteret til Center for fleksible indsatser og boformer, beror på en drøftelse, der involverer borgeren, og som tager hensyn til den enkelte borgers situation og behov for indsats, set i forhold til centrets formåen, belægningsgrad og tilbudstyper.  

Du kan læse mere om at underretning og sagsbehandling på BBU's egen hjemmeside eller besøge Døgnvagtens hjemmeside, og få et indblik i deres tilbud og opgaver.