Om Solliden

Solliden er et moderne børnehjem, beliggende i en stor villa i Valby tæt på Damhussøen og rummer i alt 12 pladser til udsatte børn og unge.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet henvender sig til børn og unge i alderen 4 - 18 år, hvor der er grundlag for anbringelse uden for hjemmet. Typisk med baggrund i misbrug eller psykisk sygdom i familien eller andre problematikker, der fører til udsathed. 

Børnene er på forskellig vis præget af tilknytningsforstyrrelser og følelsesmæssige problemer, som udspringer af et kaotisk liv og har behov for et stabilt sted at bo, hvor de kan modtage den rette pædagogiske støtte for at kune opretholde eller genoprette en almindelig hverdag med skole, fritidsaktiviteter og positive sociale fællesskaber.  

Gennem projektet familieindsats med ventil henvender Solliden sig også til udsatte familier, der har behov for socialpædagogisk støtte i hjemmet for at kunne varetage forældreopgaven.

Læs mere om familieindsats med ventil her

Hvordan arbejder vi?

Sollidens teoretiske grundlag bygger på Per Nygrens 3 omsorgsbegreber: udviklingsomsorg, behovsomsorg og opdragelsesomsorg.

Sollidens værdigrundlag og menneskesyn
Sollidens pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i omsorg, relationer og udvikling. Vi planlægger og handler ud fra de behov, der er eller senere viser sig hos barnet og dets familie.

Vi støtter udviklingen af børnenes selvværd ved at anerkende deres ret til at have de behov, følelser og udtryk, som de har. Vi ser og anerkender børnene, som de er, og vi lader dem forstå, at de har værdi for andre mennesker.

På Solliden er det pædagogiske arbejde baseret på værdier som: åbenhed og tydelighed, tillid, tryghed, forudsigelighed, dialog og respekt.

Åbenhed og tydelighed er fx vigtig i visitationssamtaler, hvor vi sammen med forældrene fortæller barnet om årsagen til anbringelsen. Vi undgår at skabe mistillid, men sikrer, at vi fremstår som troværdige voksne, som barnet kan have tillid til og opbygge en relation med. Gensidig tillid er en vigtig forudsætning for barnets evne til at udvikles og modnes. 

Tryghed er et høgleord i Sollidens pædagogiske arbejde. Vi ser børnenes behov, de forudsigelige såvel som de uforudsigelige, og afstemmer vores handlinger eller interventioner i forhold til dem. Derved undgår vi at skabe yderligere kaos i barnets liv.

Forudsigelighed er grundlæggende for omsorgssvigtede børns evne til at udvikle sig. Derfor har Solliden en kendt og struktureret hverdag, fx fast lektietime, aftenhygge og individuelle sengetider.

Dialog er en forudsætning for en bæredygtig relation. Vi anerkender børnenes ret til medindflydelse på eget liv. Derfor holder vi husmøder og børnesamtaler og inddrager generelt barnet og dets forældre så meget som det er muligt.

Respekt er en grundlæggende værdi for det pædagogiske arbejde og mødet med børn og forældre. Vi er loyale, taler altid pænt om barnets familie, er lyttende, viser forståelse og empati for deres oplevelse. 

Hvilke indsatser indgår vi i?

Som en del af centerfællesskabet indgår vi aktivt i den tværgående opgaveløsning og udviklingen af den. Vores primære indsatser er:

  • Korttidsindsatser
  • Længevarende indsatser
  • Familiarbejde og -behandling - særligt gennem projektet familieindsats med ventil

Læs mere om familieindsats med ventil her